IB Basic Information

               Το ΙΒDP ( ή απλώς DP εφεξής) είναι ένα πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στη Β' και Γ' Λυκείου και απονέμει ένα διεθνές απολυτήριο στο τέλος του διετούς κύκλου σπουδών.

           Το DP δεν είναι απλώς ένας τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά ένα καινοτόμο παιδαγωγικό και δαίτερα απαιτητικόπρόγραμμα.Ενσωματώνει και συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από διάφορα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και αναγνωρίζεται σε περισσότερες από 130 χώρες. Συνδυάζει την εξειδίκευση με το ακαδημαϊκό εύρος, προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να διατηρούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, να  συμπληρώνουν τη γενική τους μόρφωση και παράλληλα να προσανατολίζονται για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις επιλογές τους.

Η φιλοσοφία του IBO και το προφίλ του μαθητή 

            Παρέχεται από χιλιάδες σχολεία σε όλο τον κόσμο, τα IB Παγκόσμια σχολεία (IB World Schools), μετά από αυστηρό έλεχο ποιότητας και εξουσιοδότηση από τον «Οργανισμό του Διεθνούς Απολυτηρίου» (International Baccalaureate Organization, IBO). Τα IB Παγκόσμια σχολεία μοιράζονται την κοινή φιλοσοφία του IBO (βλ. διπλανή εικόνα).

             Ο ΙΒΟ είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός Εκπαιδευτικός οργανισμός, με έδρα την Γενεύη. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1960, σε μια προσπάθεια θεμελίωσης κοινού περιεχομένων σπουδών και αναγνώρισης για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια. 

           Το προφίλ του μαθητή (IB learner profile) του IB είναι η κοινή φιλοσοφία του IB, η οποία μεταφράζεται σε ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για τον 21ο αιώνα. Το προφίλ του μαθητή παρέχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την εκπαίδευση. Είναι ένα σύνολο ιδανικών που μπορεί να εμπνεύσει, να παρακινήσει και να εστιάσει το έργο των σχολείων και των εκπαιδευτικών, ενώνοντας τους σε έναν κοινό σκοπό. 

Οι στόχοι και η δομή του IBDP 

Επιγραμματικά, οι κύριοι στόχοι του IBDP είναι 

·       Να παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και αποδεκτό τίτλο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

·       Να προωθήσει τη διεθνή εκπαίδευση και τη διαπολιτισμική προσέγγιση και κατανόηση,

·       Να αναπτύξει μια ολιστική θεώρηση της γνώσης,

·    Να εκπαιδεύσει ολόκληρο τον άνθρωπο, δίνοντας έμφαση στη διανοητική, προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του σε μια μαθητοκεντρική φιλοσοφία,

·       Να αναπτύξει ερευνητικές και διανοητικές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα για κριτική σκέψη.

 

            Η δομή του Προγράμματος αναπαρίσταται σε ένα κυκλικό σχήμα:

     „ Στο κέντρο βρίσκονται οι διανοητικές δεξιότητες και οι αξίες που το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, χάρη σε συγκεκριμένες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας.

   Οι βασικές υποχρεώσεις όλων των υποψηφίων για το DP είναι τα τρία μαθήματα κορμού:

  Η σύνταξη μιας Ερευνητικής Εργασίας (Extended Essay),

  Η παρακολούθηση του μαθήματος Θεωρία της Γνώσης (TOK) και

  Η δραστηριοποίηση στο Πρόγραμμα CAS  (Δημιουργικότητα-Δράση-Κοινωνική Προσφορά)

     „ Το σχήμα συμπληρώνεται με τις παρακάτω έξι θεματικές ενότητες μαθημάτων από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν από ένα μάθημα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και τις ακαδημαϊκές τους βλέψεις 

Οι έξι θεματικές ενότητες

1. Λογοτεχνία στη μητρική γλώσσα.
2. Δεύτερη γλώσσα
3. Ανθρωπιστικές επιστήμες
4. Πειραματικές επιστήμες
5. Μαθηματικά
6. Καλές τέχνες ή μάθημα επιλογής από τις ενότητες 2, 3 και 4.

            Τρία από αυτά πρέπει να τα διδαχθούν σε Υψηλό Επίπεδο (διδασκαλία 240 ωρών) και τα υπόλοιπα τρία σε Βασικό Επίπεδο (διδασκαλία 150 ωρών). Τα μαθήματα των ενοτήτων 3 έως 6 και τα μαθήματα του κορμού (TOK, CAS, Extended Essay γίνονται στα αγγλικά. Αυτός είναι ο λόγος που στην Ελλάδα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε καταξιωμένα ΑΕΙ του εξωτερικού.

Η βαθμολογία και οι εξετάσεις για το IBDP

             Η μέγιστη βαθμολογία κάθε μαθήματος από τις παραπάνω έξι θεματικές ενότητες είναι επτά  μονδάες, ενώ ενός μαθήματος κορμού είναι μία μονάδα. H ελάχιστη συνολική βαθμολογία του μαθητή για να αποκτήσει το IB Diploma είναι 24 μονάδες στις 45. Ακόμα κι αν έχει επιτύχει την ελάχιστη βαθμολογία, μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση σε κάποιο Παν/μιο του εξωτερικού. Επίσης, απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις επιπλέον τρεις υποχρεώσεις του (ΤΟΚ, Extended Essay & CAS).

           Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται από το γραφείο εξετάσεων του ΙΒ στο Cardiff, όπου βρίσκεται και το Κέντρο Ανάπτυξης Προγραμμάτων και Αξιολόγησης του ΙΒ. Οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος του δευτέρου έτους, το Μάιο.

           Σε όλα τα μαθήματα το 20-30% της βαθμολογίας καθορίζεται από τους διδάσκοντες καθηγητές στη βάση της διαρκούς εσωτερικής αξιολόγησης (Internal Assessment), που με τη σειρά της ελέγχεται εξωτερικά από τον ΙΒΟ.

           Ο μαθητής, που δεν έχει περάσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία των 24 μονάδων ή επιθυμεί να βελτιώσει τους βαθμούς του, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις για δύο ακόμα εξεταστικές περιόδους.

        Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στις 5 Ιουλίου και αποστέλλονται από το γραφείο του Cardiff στα εξουσιοδοτημένα σχολεία ΙΒ μέσω ηλεκτρονικού δικτύου. Με παρόμοιο τρόπο ενημερώνονται ο οργανισμός του UCAS και τα πανεπιστήμια της Μεγ. Βρετανίας για τη βαθμολογία των υποψηφίων.

Το IB DP στην Ελλάδα

            Στην Ελλάδα, το IB Diploma αναγνωρίστηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ως ισότιμο και αντίστοιχο του Εθνικού Απολυτηρίου τίτλου που χορηγούν τα Λύκεια της χώρας.

           Οι μαθητές εκτός από τα μαθήματα του ΙΒ, διδάσκονται την αντίστοιχη Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία της Β' & Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου.  Επίσης, οι κάτοχοι του διπλώματος ΙΒ μπορούν να συμμετέχουν στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ' Λυκείου, εφόσον το επιθυμούν, για την εισαγωγή τους σε ελληνικά Παν/μια.

           Όπως προαναφέρθηκε, για τη συμμετοχή ενός σχολείου στο πρόγραμμα απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού η οποία παρέχεται ύστερα από έλεγχο της δυνατότητας του σχολείου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του IBO.

         Τα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου έχουν ξεκινήσει την ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία πιστοποίησής τους από τον IBO για τη χορήγηση του Απολυτηρίου του.

        Η προσπάθεια μας αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 κι έχει περάσει από διάφορα στάδια με επιτυχία. Η αίτηση υποψηφιότητας μας έγινε αποδεκτή το Μάιο του 2014. Σιγά-σιγά προσθέσαμε στην ομάδα μας νέους συνεργάτες καθηγητές με λαμπρές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικό.

       Η παρουσίαση τους έγινε σε εκδήλωση του σχολείου στις 22 Οκτωβρίου 2015 και υπάρχει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του σχολείου.

           Για ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο του 2014 έως το Σεπτέμβριο του 2015, συνεργαστήκαμε με τη σύμβουλο μας από τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (IBO) για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος. Η συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την επίσκεψη της συμβούλου τον περασμένο Σεπτέμβριο και τη θετική εισήγηση της για την συνέχεια της αίτησής μας. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο της συμβούλου που μας επισκέφθηκε για το σχολείο μας: «είναι ένα σχολείο με καρδιά»!

         Tον Νοέμβριο του 2015, υποβάλλαμε την οριστική αίτηση για την τελική εξουσιοδότηση μας από τον IBOΓια το σκοπό αυτό έχει ορισθεί μια ομάδα επιβεβαίωσης δύο απεσταλμένων του IBO, η οποία θα επισκεφτεί το σχολείο μας στις 10 και 11 Μαρτίου, 2016. 


 

Σημείωση: Μόνο σχολεία εξουσιοδοτημένα από τον ΙΒΟ μπορούν να προσφέρουν κάποιο από τα προγράμματά του. Η υποψηφιότητα ενός σχολείου δεν εγγυάται την τελική εξουσιοδότηση από τον IBO.

Διεύθυνση

Διεύθυνση:
 Καρδίτσης 21,  Λάρισα
Τηλ:
2410-624403
Fax:
2410-624403
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website:
www.sxoleioraptou.gr

Με λίγα λόγια

Τα Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου λειτουργούν από το 1957 στην πόλη της Λάρισας. Ιδρύτρια και καθοδηγήτρια του σχολείου αυτού είναι η δ. Μαίρη Ν. Ράπτου. 

Συνδεθείτε μαζί μας!

 

JoomShaper